X

Գրանցվե՛ք եվ մասնակցե՛ք
մեկ անվճար փորձնական դասի

  դրույթներին և պայմաններին

  X

  Հետադարձ զանգի պատվեր

   Close

   ԲԼՈԳ

   26 Jul 2018 ԻՆՉՊԵ՞Ս ՃԻՇՏ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ՀԵՌԱԽՈՍՈՎ
   Ինչպե՞ս ներկայանալ Hello. This is Jane. (Սովորաբար չեն ասում I am Jane.) — Բարև Ձեզ: Ջեյնն է խոսում: Could I speak to Alice, please? — Կարո՞ղ եմ խոսել Էլիսի հետ: Եթե լսափողի մոտ այդ պահին Էլիսն է, նա կպատասխանի՝ «Speaking.» («Լսում եմ:»), կամ «This is Alice.» («Էլիսն է:»). Ամերիկյան անգլերենում օգտագործվում է նաև «This is she/he.» տարբերակը:   Ինչպե՞ս հարցնել, թե ո՞վ է լսափողի մոտ Սա կարելի է անել մի քանի եղանակով՝ Hello. Who is that? / Hello. Who is this? — Ալո. Ո՞վ է: Who am I speaking to? — Ու՞մ հետ եմ ես խոսում: Who is that speaking? — Ո՞վ է խոսում: Եթե տվյալ մարդը տեղում չէ   Երբեմն այն մարդն, ում հետ ցանկանում են զրուցել, կարող է տեղում չլինել: Դա քաղաքավարի կերպով հայտնելու համար, նախադասության սկզբում կարելի է օգտագործել «I am afraid» («Ցավոք….») արտահայտությունը: Եթե ցանկանում եք զանգահարողին հարցնել, պետք չէ՞ արդյոք որևէ բան փոխանցել, կարող եք դա անել հետևյալ կերպ. «Can I take a message? », կամ «Would you like to leave a message?» («Ինչ—որ բան փոխանցե՞մ նրան»). «Hello. Susan Fernandez.» «Hello. Ավելին
   26 Jul 2018 ԻՆՉՊԵ՞Ս ՃԻՇՏ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ՀԵՌԱԽՈՍՈՎ
   Ինչպե՞ս ներկայանալ Hello. This is Jane. (Սովորաբար չեն ասում I am Jane.) — Բարև Ձեզ: Ջեյնն է խոսում: Could I speak to Alice, please? — Կարո՞ղ եմ խոսել Էլիսի հետ: Եթե լսափողի մոտ այդ պահին Էլիսն է, նա կպատասխանի՝ «Speaking.» («Լսում եմ:»), կամ «This is Alice.» («Էլիսն է:»). Ամերիկյան անգլերենում օգտագործվում է նաև «This is she/he.» տարբերակը:   Ինչպե՞ս հարցնել, թե ո՞վ է լսափողի մոտ Սա կարելի է անել մի քանի եղանակով՝ Hello. Who is that? / Hello. Who is this? — Ալո. Ո՞վ է: Who am I speaking to? — Ու՞մ հետ եմ ես խոսում: Who is that speaking? — Ո՞վ է խոսում: Եթե տվյալ մարդը տեղում չէ   Երբեմն այն մարդն, ում հետ ցանկանում են զրուցել, կարող է տեղում չլինել: Դա քաղաքավարի կերպով հայտնելու համար, նախադասության սկզբում կարելի է օգտագործել «I am afraid» («Ցավոք….») արտահայտությունը: Եթե ցանկանում եք զանգահարողին հարցնել, պետք չէ՞ արդյոք որևէ բան փոխանցել, կարող եք դա անել հետևյալ կերպ. «Can I take a message? », կամ «Would you like to leave a message?» («Ինչ—որ բան փոխանցե՞մ նրան»). «Hello. Susan Fernandez.» «Hello. Ավելին
   26 Jul 2018 ԻՆՉՊԵ՞Ս ՃԻՇՏ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ՀԵՌԱԽՈՍՈՎ
   Ինչպե՞ս ներկայանալ Hello. This is Jane. (Սովորաբար չեն ասում I am Jane.) — Բարև Ձեզ: Ջեյնն է խոսում: Could I speak to Alice, please? — Կարո՞ղ եմ խոսել Էլիսի հետ: Եթե լսափողի մոտ այդ պահին Էլիսն է, նա կպատասխանի՝ «Speaking.» («Լսում եմ:»), կամ «This is Alice.» («Էլիսն է:»). Ամերիկյան անգլերենում օգտագործվում է նաև «This is she/he.» տարբերակը:   Ինչպե՞ս հարցնել, թե ո՞վ է լսափողի մոտ Սա կարելի է անել մի քանի եղանակով՝ Hello. Who is that? / Hello. Who is this? — Ալո. Ո՞վ է: Who am I speaking to? — Ու՞մ հետ եմ ես խոսում: Who is that speaking? — Ո՞վ է խոսում: Եթե տվյալ մարդը տեղում չէ   Երբեմն այն մարդն, ում հետ ցանկանում են զրուցել, կարող է տեղում չլինել: Դա քաղաքավարի կերպով հայտնելու համար, նախադասության սկզբում կարելի է օգտագործել «I am afraid» («Ցավոք….») արտահայտությունը: Եթե ցանկանում եք զանգահարողին հարցնել, պետք չէ՞ արդյոք որևէ բան փոխանցել, կարող եք դա անել հետևյալ կերպ. «Can I take a message? », կամ «Would you like to leave a message?» («Ինչ—որ բան փոխանցե՞մ նրան»). «Hello. Susan Fernandez.» «Hello. Ավելին
   1 8 9 10