X

Գրանցվե՛ք եվ մասնակցե՛ք
մեկ անվճար փորձնական դասի

  դրույթներին և պայմաններին

  X

  Հետադարձ զանգի պատվեր

   Close

   Hasmik Blikyan | Armenia

   Hi, I am Hasmik from Armenia. I have taken an advanced English language online live course at Karhanyan Online school. I took this course just to practice my English knowledge on tests like TOEFL. I am thankful to all the teachers especially Anahit Chopuryan for her welcoming approach, interactive methods, unique leading style and of course for her excellent knowledge.