X

Գրանցվե՛ք եվ մասնակցե՛ք
մեկ անվճար փորձնական դասի

  դրույթներին և պայմաններին

  X

  Հետադարձ զանգի պատվեր

   Close

   Nathalie Malinowski | Ցյուրիխ, Շվեյցարիա

   My name is Nathalie and I live in Zürich (Switzerland). My husband is Armenian and in order to speak with his family I wanted to learn the Armenian language. I found Karhanyan online school and they completly exceeded my expectations. Within only few lessons I learned how to read, to write and make sentences. I was impressed by the teacher who was very structured and included grammar, vocabubary, reading and writing in each lesson. Thank you very much!